BouwMenu

BouwMenu V8

MicroStation V8 kent tal van uitbreidingen en verbeteringen t.o.v. zijn voorgangers. Het verdwijnen van beperkingen zoals aantal levels, de grootte van cellen en tekeningen, het kunnen bewerken van meerdere modellen binnen een bestand, zijn allemaal belangrijke vernieuwingen voor de gebruiker. Voor de applicatiebouwer betekent dit echter het opnieuw tegen het licht houden van de bestaande applicaties. Aan de toch al niet geringe programmeeromgevingen MDL, Java en MicroStation Basic werd met V8 ook nog eens Visual Basic for Applications (VBA), als mogelijkheid toegevoegd. Dit gegeven maakt een nieuwe kijk op applicaties en vooral ook op de interface mogelijk. Immers, in VBA kan heel makkelijk van andere tools en interface mogelijkheden gebruik gemaakt worden. Voor CADVB heeft dit geleid tot een periode van intensief herprogrammeren van de complete BouwMenu applicatie.

Vorige versies van BouwMenu waren geschreven in een mengsel van MDL en MicroStation Basic. MDL is lastig schrijven en MicroStation Basic is behoorlijk beperkt. De grenzen van de mogelijkheden waren duidelijk bereikt. Bepaalde gewenste functionaliteit kon moeilijk gerealiseerd worden door diverse beperkingen in de oude MicroStation omgeving. Met de komst van MicroStation V8 werd dan ook besloten om de gehele applicatie te herschrijven, met gebruik van de nieuwste inzichten en tegelijk de belangrijkste knelpunten weg te nemen. Tal van vernieuwingen en verbeteringen werden in BouwMenu doorgevoerd op het gebied van gebruiksgemak, programmeerbaarheid en uitwisselbaarheid. De routine voor het plaatsen van elementen in een wand is nu te gebruiken met iedere cell. De cell kan zowel een ‘dimension driven’ als vaste cell zijn. Als er geen knipmaat bekend is (dit is de gedefinieerde maat waarmee het baisiselement wordt opengeknipt),  dan wordt de grootte van de cell zelf gebruikt. Ook deze cellen kunnen naar wens uit tabellen d.m.v. een zoeksleutel worden gekozen.

 

Interface

De interface van BouwMenu heeft tijdens het herprogrammeren een facelift ondergaan. Losse dialogen werden samengevoegd tot een compacte toolbar, van waar uit de verschillende instellingen kunnen worden gedaan. De standaard webbrowser werd vervangen door een “mini” webbrowser met directe iconen om tussen de verschillende onderdelen te kunnen schakelen. Anders dan de in MicroStation gebruikte browser wordt bij BouwMenu V8 de plaats en grote hiervan onthouden. De iconen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd en van eigen commando’s voorzien. Schaal, representatie en discipline zijn constant zichtbaar in het MicroStation venster en worden ook in de tekening zelf opgeslagen. Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een compacte interface, waarbij weinig muisklikken nodig zijn om de diverse onderdelen te tekenen. Eenvoud en snelheid zijn belangrijke kenmerken voor het werken met BouwMenu. BouwMenu V8 komt de gebruiker nu nog verder tegemoet.

Database

Gekozen werd voor basisinstellingen vanuit een ook extern toegankelijke database. Deze database bevat o.a. tabellen van laagnamen per discipline, maar ook de diverse lijnstijlen en samenstellingen hiervan. Al deze instellingen zijn vanuit MicroStation rechtstreeks op te vragen en ook te wijzigen. Een extern database pakket is hierbij niet nodig.

Aanpasbaarheid

Voor de gevorderde gebruiker biedt BouwMenu V8 nu een eigen API, d.w.z. dat alle functies vanuit een eigen VBA applicatie kunnen worden aangeroepen. Ook kunnen eigen “toolbars” gebruik maken van BouwMenu commando’s. Hierdoor kan BouwMenu gemakkelijk van een eigen “skin” worden voorzien. Alle basis functionaliteit is samengebracht in een DLL bestand, welke d.m.v. functie aanroepen kunnen worden gebruikt binnen VBA. Vanzelfsprekend kunnen eigen representaties, lijnstijlen en bibliotheken aan bestaande repertoire worden toegevoegd.

Normen en standaards

BouwMenu V8 sluit naadloos aan bij de Nederlandse tekennormen en wordt gebruikt binnen grote en kleine architectenbureaus voor het verrichten van bouwkundig tekenwerk. Daarnaast bevat BouwMenu een complete dataset voor het ontwerpen in combinatie met TriForma. De applicatie ontwikkeling wordt sterk vanuit de praktijk van een aantal architectenbureaus gevoed. Dankzij MicroStation V8 konden een aantal knelpunten op het gebied van uitwisseling met andere disciplines worden weggenomen. “Oude” MicroStation tekeningen worden automatisch herkent en omgezet naar de nieuwe mogelijkheden, waardoor overschakelen naar de nieuwe omgeving sterk wordt vereenvoudigd.

 

Overgang van 2D tekenen naar 3D modelleren

De tijd is aangebroken dat we het tekenen van plattegronden, gevels, aanzichten en doorsneden achter ons gaan laten. Met MicroStationV8 & TriForma is het inmiddels mogelijk het ontwerp integraal in de computer in te voeren. Hierbij wordt een 3D model van de (te bouwen) werkelijkheid in de computer opgebouwd. De tekeningen worden automatisch uit het model gegenereerd. Ook visualisatie en hoeveelheden zijn afgeleiden van ditzelfde model. De voordelen zijn evident. Omdat alle informatie vanuit hetzelfde model aangemaakt wordt, is deze automatisch consistent en up to date. Dit zal een grote verandering in de werkwijze teweegbrengen. Het proces is inmiddels op gang gekomen en is niet omkeerbaar. Wij gingen in de afgelopen 15 jaar massaal over van tekenen met de hand naar tekenen op de computer. In de komende jaren zullen wij de volgende stap nemen; we tekenen dan niet meer op de computer, maar vervaardigen een gebouwmodel. Dit proces heeft echter tijd nodig. Er zijn goede tekenapplicaties ontwikkeld die het tekenwerk sterk hebben vereenvoudigd en gestandaardiseerd. Het zou zonde zijn om al deze kennis over boord te gooien. Bovendien blijft tekenen, als aanvulling op modelleren nog geruime tijd bestaan.

BouwMenu is al vele jaren in gebruik bij o.a. architectenbureaus, woningbouwverenigingen en gemeenten en werd al eens in Microvisie besproken. Het wordt gebruikt voor het vervaardigen van bouwkundig tekenwerk en wordt gewaardeerd om de eenvoud van bediening en de snelheid van werken. Primotiv BV, de makers van BouwMenu hebben zojuist de opvolger uitgebracht. Zoals te verwachten heet deze BouwMenuV8. Wie denkt dat het alleen om een update gaat, die heeft het mis. BouwMenuV8 maakt niet alleen gebruik van de nieuwste MicroStationV8, maar ook van TriForma en van een webbrowser. BouwMenuV8 breidt de functionaliteit ook naar de ontwerper uit en maakt het mogelijk om een begin te maken met modelleren.

BouwMenuV8 bestaat uit een met TriForma geïntegreerde workspace. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende disciplines zoals: architectonisch ontwerpen, bouwkundig tekenen, product detailleren. In een later stadium zullen ook andere disciplines gehonoreerd gaan worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan stedenbouwkundig ontwerpen en installatietechniek.

Internet ready

BouwMenuV8 bevat een geheel vernieuwde interface. Het "oude" op MDL gebaseerde menusysteem is vervangen door een webpagina. De voordelen zijn: standaard interface, eenvoudig aanpasbaar en klaar voor internet gebruik. Gedacht kan ook worden aan koppeling met het eigen intranet of met andere Bentley producten, zoals Projectwise. Iedere discipline is voorzien van "tools" die daarvoor nodig zijn. Deze tools worden gepresenteerd in de vorm van een "internet pagina". Het nieuwe, op HTML gebaseerde, menusysteem bevat de werkwijze en bibliotheken en maakt daarbij gebruik van de op de computer aanwezige Internet Explorer of Netscape. Naar wens kan deze altijd zichtbaar zijn, of makkelijk oproepbaar.

 Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een gebruikersvriendelijke werkomgeving, zonder dat kostbare schermruimte in beslag wordt genomen. Ook is het mogelijk om een bepaald menu "on line" beschikbaar te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan productinformatie van fabrikanten.

TriForma integratie

BouwMenuV8 werkt samen met TriForma. Het maakte al gebruik van MicroStation functies, zoals Dimension Driven Design, van Custom Linestyles voor de representatie en van Multilines. Nu zijn ook de TriForma Parts afgestemd op de BouwMenu werkomgeving. Van elk bouwdeel en materiaal is een 3D representatie en een 2D representatie aanwezig. Er is voorzien in partdefinities voor de ontwerper en tekenaar. De bibliotheken zijn zo gedefinieerd dat zij in 3D direct gerenderd kunnen worden, met de bijbehorende materiaaldefinitie. De gegenereerde tekeningen voldoen aan de tekennormen en zijn bovendien compatible met BouwMenu 3. De in TriForma aanwezige Framebuilder wordt benut om kozijnen aan te maken. Ook de hoeveelheden kunnen rechtstreeks aan het model ontleend worden. Er is ook voorzien in koppelmogelijkheden met bestek- en begrotingsprogramma’s. De TriForma functionaliteit komt goed van pas in het ontwerpstadium. Hier kan heel makkelijk een 3D model worden opgebouwd. Met de TriForma forms gaat dit snel en probleemloos. Ook het aanmaken van kozijnen is binnen TriForma een fluitje van een cent. In no time is het ontwerp ingevoerd. De menu’s bevatten hulpmiddelen om plaats en afmeting van de te plaatsen bouwdelen snel te kunnen instellen. De nieuwe TriForma Structural kan behulpzaam zijn bij het snel opzetten van de beton-, hout- of staalconstructie. In de toekomst zullen er nog meer tools bijkomen. Met name TriForma Architecture zal specifiek voor de architect interessante objecten bevatten.

Hybride werkwijze mogelijk

De gebruiker kiest zelf tussen modelleren en tekenen. Het is mogelijk het gebouw gedeeltelijk te modelleren, bijvoorbeeld wanden, vloeren, kozijnen, e.d. en daarna op de gegenereerde tekeningen met de tekentools verder te werken. Hierdoor hoeft niet in één keer alles gemodelleerd te worden. BouwMenuV8 bevat al een aantal 3D bibliotheken voor gebruik in combinatie met TriForma. Naarmate er meer gemodelleerd gaat worden, zal de hoeveelheid beschikbare bibliotheken snel groeien. Elk moment kan besloten worden om de rest van het gebouw verder te tekenen, op basis van de gegenereerde tekeningen. Met name aanvullende symbolen, zoals elektra, sanitair e.d. is snel vanuit de beschikbare menu’s te plaatsen. Omgekeerd kan een tekening als onderlegger dienen voor het "optrekken" van wanden en gevels met behulp van de aanwezige tools.

Bibliotheken

Er is voorzien in ontwerp-, teken- en productbibliotheken. De "ontwerp" bibliotheken bevatten zowel 3D als 2D representaties van het object en maken volledig gebruik van TriForma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Compound Cells en Parts. De "teken" bibliotheken zijn sterk uitgebreid t.o.v. voorgaande versies van BouwMenu. Deze werken o.a. met Dimension Driven Design en Custom Linestyles. Zoveel mogelijk cellen zijn maatgestuurd, d.w.z. dat zij geplaatst worden met behulp van een macro, welke een deel of alle afmetingen opzoekt in een tabel, waarna de cell op de juiste maat geplaatst wordt. Tijdens het plaatsen kan de cell ook ingevoegd worden in één of meerdere multilijnen. De multilijn(en) worden automatisch op de juiste maat opengeknipt. Met behulp van deze functies kan bijvoorbeeld een raamkozijn in een spouwmuur geplaatst worden. De spouwmuur kan in één keer geplaatst worden. De samenstelling kan via een dialoog worden ingesteld.

Standaard

BouwMenuV8 bevat een complete, gestandaardiseerde werkomgeving, welke voldoet aan de Nederlandse tekennormen. Naast een op de Forum standaard gebaseerde lagenstructuur, kent BouwMenuV8 ook een complete kleurentabel, waarbij zowel in "tekenkleuren", als in "materiaalkleuren" is voorzien. Het "rendering" palet is hierop afgestemd en kan rechtstreeks worden gebruikt. Alle basisinstellingen voor een "Hollandse" visualisatie zitten er al in. Hierdoor wordt er weinig tijd verspild met het opzetten van een visualisatie. BouwMenuV8 bevat verder een gestandaardiseerde plotconfiguratie, welke zonder wijzigen op elke Windows printer goed afdrukt. Deze plotconfiguratie maakt gebruik van Pentables om de juiste plotvolgorde te garanderen. Ook aan het vertalen van en naar DWG/DXF is aandacht besteed, zodat vertalen zonder problemen verloopt.

Discipline, representatie en schaal

Vorige versies van BouwMenu waren gericht op het snel en probleemloos vervaardigen van bouwkundig tekenwerk. Ook deze versie zet deze traditie voort. Vanaf deze versie kan de gebruiker kiezen tussen verschillende disciplines. De eerste twee zijn: architectonisch ontwerpen en bouwkundig tekenen. Andere disciplines kunnen worden toegevoegd, ook door de gebruiker. Het afbeelden gebeurt d.m.v. een bepaalde representatie. Deze versie kent VO, DO, bestek- en werktekening representaties. Tot slot kan de schaal ingesteld worden. Dit is van belang voor het plaatsen van tekst, maatvoering en arcering. De gebruiker kan met behulp van de "Kiezer" de juiste combinatie instellen. Het aanmaken van eigen representaties is mogelijk.

Systeemeisen

Deze BouwMenuV8 versie werkt op MicroStationV8 08.05.02.35  en TriForma. 

Als besturingssysteem kan gekozen worden tussen Windows 95, 98, NT4, Windows 2000 of Windows XP.

Tot slot

CADVB is de maker van BouwMenuV8. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden in uw werkomgeving.